tan theta/1-cot theta+cot theta/1-tan theta teachoo - Nepsy Blog